اولین رسانه بومی محلی مجازی تبلیغات بجنورد، سبزه میدان

رایارسام پس از بررسی های اصولی و فهم نیاز جامعه امروزه شهری اقدام به تهیه و تدارک اولین رسانه مجازی بجنورد بنام سبزه میدان نمود.که بواسطه این امر تمامی کسب و کارهای بومی و استانی می توانند آگهی کار خود را به مدت یک ماه بصورت رایگان در این رسانه درج کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.

www.Bojnourd.net